Barn og unge uten omsorg fra familien er nesten usynlige i offisielle statistikker. Det er derfor vanskelig for myndigheter å planlegge gode og effektive tiltak for å bedre barns levekår. Foto: Jens Honore

Data om barn uten omsorg er en forutsetning for å nå FNs bærekraftsmål

Alle verdens land er forpliktet til å bygge en bærekraftig fremtid for alle innen 2030. Barn og unge uten omsorg fra familien er usynlige i offisielle statistikker. Har de noen nytte av FNs bærekraftsmål når det ikke finnes informasjon om deres livssituasjon?

Rapporten "The Care of Children in Data - evidence, gaps and opportunities for change in the SDGs" gir anbefalinger på hvilke endringer som må gjøres for å bedre datainnhenting om barn. SOS-barnebyer foreslår at det må utvikles indikatorer som inkluderer også de mest utsatte og marginaliserte barna. Blant annet må det foreligge informasjon om hvor barn bor hvis de ikke bor som del av et hushold. Det må i tillegg etableres detaljerte nasjonale og internasjonale databanker, felles innsamlingssystemer og bedre informasjonsdeling mellom ulike aktører.

Hjelper å planlegge tiltak

14 av de 17 bærekraftsmålene omhandler direkte eller indirekte barns rettigheter og behov. Dersom stater skal kunne sikre at ingen er utelatt fra det globale løftet for å nå bærekraftsmålene er vi avhengige av at det skal utvikles god, pålitelig data som kan brukes både til å måle fremgang og for å planlegge målrettet innsats for sikre at de mest sårbare er med på utviklingen.

Nasjonal og internasjonal statistikk om barn er fremdeles mangelfull og det er derfor vanskelig for myndigheter å planlegge gode og effektive tiltak for å bedre barns levekår. De fleste land og internasjonale aktører bruker husholdningsundersøkelser når de skal estimere behov og tiltak. Siden mange av de mest utsatte barna lever utenfor husholdninger, blir de ikke telt. Ingen vet for eksempel hvor mange barn som bor på institusjoner i verden.

 

 

 

 

Våre tema