Bærekraftsmålene

Samfunnsansvar

– SOS-barnebyers arbeid tangerer flere av FNs nye bærekraftsmål, og god beskyttelse av barn er en forutsetning for å kunne nå målene. Dette gir næringslivet som samarbeider med oss en gyllen mulighet til å bidra, både økonomisk og med kompetanse og innovative løsninger, til at bærekraftsmålene nås, sier Ingunn Vikene.

Ingunn Vikene er rådgiver for internasjonale programmer i SOS-barnebyer. Hun peker på at FNs tusenårsmål om å redusere fattigdom har bidratt til å løfte femti prosent av de aller fattigste i verden opp til et nivå hvor de selv kan skape et livsgrunnlag for sin familie, med økt livskvalitet og levealder. Samtidig minner hun om hvor viktig beskyttelse er for å nå de nye bærekraftsmålene.

– Å forebygge fattigdom, sult og dårlig helse er viktige elementer i en god oppvekst, samtidig er god omsorg i et trygt hjem er også en forutsetning for å kunne nå bærekraftsmålene.

- Å bidra til at de mest utsatte barna får sine rettigheter ivaretatt, hjelper ikke bare hvert enkelt barn. Det er også med på å bygge demokratiske, rettferdige og bærekraftige lokalsamfunn. Barn skal være trygge og ikke bli utsatt for kriminalitet, men få utdannelse som bringer samfunnet videre.

Gjelder oss alle

Vikene understreker at verdens utvikling nå preges av utfordringer som gjelder oss alle. Noe som også preger de nye bærekraftsmålene.

– Likestilling, ren energi, inkluderende samfunn og bærekraftig industrialisering er bare noen av målene som understreker at vi alle sitter i samme båt. Situasjonen krever helhetlige og internasjonale løsninger der også næringslivet spiller en vital rolle.

Barn uten omsorg står i fare er sårbare for utnyttelse og overgrep. Foto: Katerina Ilievska

Barna ingen ser

Beskyttelse av barn som ikke har omsorg eller som står i fare for å miste sine omsorgspersoner, er ikke spesifikt nevnt i de nye bærekraftsmålene. Men SOS-barnebyers arbeid påvirker særlig fem av målene, nemlig utryddelse av fattigdom, god utdanning til alle, anstendig arbeid og økonomisk vekst, mindre ulikhet samt velfungerende rettssystemer og ansvarlige institusjoner.

Ingunn Vikene trekker frem noe så grunnleggende som at mer enn 200 millioner barn ikke er registrert. Uten identitetspapirer og personnummer faller det fort utenfor utdanning og helsehjelp. De blir stående utenfor samfunnet, og er derfor også sårbare for utnyttelse og overgrep.

– Mange steder blir ikke barn registrert ved fødsel. Dette er barna ingen melder savnet når de for eksempel blir ofre for trafficking eller aldri møter opp på skolen. Vi vet at det nytter å fange de disse barna opp. Med navn og nummer følger rettigheter, og med utdanning og stabil oppvekst kan de bli ressurssterke voksne som bidrar til utvikling av samfunnet sitt. 

Påvirker myndigheter

I tillegg til å sørge for at barn får vokse opp i et stabilt hjem med beskyttelse, god omsorg, skolegang og helsetilbud, jobber SOS-barnebyer også for at myndigheter skal sikre rettighetene og behovene til barn uten omsorg.

– Vi jobber for å påvirke myndigheter til å prioritere barna ved å bygge samfunnsstrukturer og etablere velferdsordninger som beskytter barn.

Bare når et sikkerhetsnett er på plass, som kan fange opp marginaliserte barn og familier og sørge for at de får ta del i utviklingen, får vi stabile samfunn med en bærekraftig vekst som inkluderer alle.

Næringslivet viktig suksessfaktor

At næringslivet engasjerer seg sammen med organisasjoner og offentlig forvaltning vil være en viktig suksessfaktor for å skape de løsninger som gjør at vi når målene, mener Vikene.

– Som en internasjonal organisasjon som er til stede i 135 land over hele verden, med lokalt ansatte som kjenner utfordringene og vet hva som trengs av innsats for å løse dem, har SOS-barnebyer en unik posisjon til å bidra til at barns behov for beskyttelse blir bedre ivaretatt på verdensbasis. Med næringslivet på laget har vi en mye større mulighet til å engasjere flere her hjemme, nå ut til enda flere barn og lokalsamfunn med enda bedre løsninger og sammen skape synergier som utløser nye og bedre løsninger.

Også i Norge

I motsetning til Tusenårsmålene gjelder FNs bærekraftsmål for alle land i verden - også de rike. – Bærekraftsmålene handler ikke lenger om mennesker i fjerne land. Alle skal ha rett til å puste inn luft vi ikke blir syk av, rett til utdanning og til å utvikle oss som mennesker uansett hvilke omstendigheter vi blir født inn i. Utgangspunktet er forskjellig i ulike land, men målene er det samme for oss alle. Og det er i vår alles felles interesse at vi skaper en utvikling som gjør at de er innenfor rekkevidde for alle og at vi arbeider for at ingen utelates i arbeidet med å oppnå målene, avslutter Vikene.

FNs bærekraftsmål. Illuustrasjon: FN-sambandetFNs bærekraftsmål. Illuustrasjon: FN-sambandetFNs bærekraftsmål. Illuustrasjon: FN-sambandet

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med Ingunn Vikene, rådgiver internasjonale program, hvis du vil vite mer om SOS-barnebyers arbeid for barns rettigheter. Send en e-post.

Ønsker du å diskutere mulighetene med et samarbeid, ta kontakt med Elisabeth Rytterager:

 Elisabeth-Ryttterager

Elisabeth Rytterager
Rådgiver næringsliv og samfunnsansvar
SOS-barnebyer Norge
Mobil: +47 90 76 79 11
Telefon: +47 23 35 39 00
E-post