Gå til hovedinnhold

Dette bidrar du til som fadder

I barneårene legges grunnlaget for hvordan vi utvikler oss. Stabil og god omsorg i en familie er nødvendig for at barn skal få muligheten til å bli ressurssterke voksne. Som SOS-fadder bidrar du til at barn får en trygg plattform de kan bygge seg et godt voksenliv på.

Barn trenger trygge, tilstedeværende voksne som kan dekke deres grunnleggende behov for beskyttelse, mat, varme, nærhet og stimuli. Dette er universelle behov som gjelder for alle barn, uansett hvor de er født i verden. Barn som vokser opp uten god omsorg, mister ikke bare barndommen – de blir også i stor grad fratatt muligheten til å utvikle seg til ressurssterke voksne.

Som fadder gir du barn en ny sjanse

Millioner av barn vokser opp uten stabil og god omsorg fra en trygg familie. Barna som må klare seg alene finnes i alle land, i alle byer og tettsteder og i alle nabolag. Det er disse barna SOS-barnebyer er til for – og det er disse barna du gir en ny sjanse som SOS-fadder. 

Som SOS-fadder for en barneby blir du en viktig støttespiller for de barna og familiene som trenger SOS-barnebyers tiltak for å overleve, ha en trygg hverdag, få skolegang og stabil inntekt. Du sikrer barn god omsorg, og familier en mulighet til å klare seg selv. 

Barn får god omsorg i egen familie

Du bidrar til å styrke familier i krise, slik at de blir i stand til å ivareta barna på en god måte.

SOS-barnebyer mener at ingen barn skal miste omsorgen fra familien sin av grunner som kan forebygges. Over hele verden er det familier som ikke klarer å ta seg godt av barna sine fordi livssituasjonen er ekstremt vanskelig. 

SOS-barnebyer jobber direkte med barnas biologiske familie, blant annet gjennom familierådgivning, helseoppfølging, støtte til skolegang, utdanning og til å sikre familien en stabil inntekt. Støtten er tilpasset familiens behov, ressurser og muligheter, og bidrar også til å bygge sterke nettverk og kapasitet i lokalsamfunnet.  

Ny familie til barn som er alene

Du gir barn som er alene trygghet og stabilitet i en ny familie. 

SOS-barnebyer mener at barn som er uten en familie som kan ta seg godt av dem, skal få muligheten til å vokse opp i en fosterfamilie. I mange land er det stor mangel på gode omsorgsalternativer for barn som er alene. 

SOS-barnebyer etablerer ulike typer fosterfamilier. Noen er samlet i en enhet med flere familier vegg i vegg, andre bor i «vanlige» nabolag. Felles for dem er at barna får en trygg base i en ny familie, biologiske søsken får vokse opp sammen og god omsorg fra SOS-foreldre – som kan være mor, far eller par.

Barna i en SOS-familie får en så vanlig oppvekst som mulig, med familie, lek, fritidsaktiviteter, skole, venner og det som hører til barndommen og ungdomstiden.​ De får individuell oppfølging basert behov og personlighet, slik som barn i en hvilken som helst annen familie. Mange av barna har opplevd omsorgssvikt eller tap de trenger særlig støtte og hjelp til å bearbeide. I tillegg til personlig egnethet, er det derfor viktig at SOS-foreldre har god fagkompetanse slik at barna blir godt ivaretatt. Barna bor i SOS-familien til det er naturlig at de flytter hjemmefra. 

Gode oppvekstrammer for alle barn

Du skaper «barnevennlige» samfunn.

SOS-barnebyer mener at et hvert land har ansvar for å sørge for at barna som lever der får sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Mange land har dårlige, hvis noen, strukturer for å ta vare på barn som er alene og støtte familier som sliter. 

SOS-barnebyer jobber for at barns livs- og omsorgssituasjon skal prioriteres. Sammen med lokale partnere og andre organisasjoner påvirker vi myndigheter til å sikre at barn får den omsorgen, skolegangen og helseoppfølgingen de har krav på. Arbeidet vårt er basert på FNs barnekonvensjon og FNs retningslinjer for alternativ omsorg.

Når du blir SOS-fadder for en barneby får du:

  • bilde og informasjon om barnebyen din om en ukes tid 
  • brev fra barnebyen to ganger i året, med siste nytt om livet i barnebyen og hvordan det går med barna der
  • nyhetsbrev og vårt digitale magasin tilsendt per e-post. Der vil du kunne lese mer om at det nytter å hjelpe og resultatene av det du bidrar til

 

Våre hjertesaker

Sikre god og stabil omsorg

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokalt ansatte og forankring i 137 land

Lokalt ansatte og forankring i 137 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.

Av alle SOS-barnebyers innsamlede midler går:

0%
Til formålet
0%
Til innsamling
0%
Administrasjon