Policy: Vårt programarbeid

SOS-barnebyers programpolicy uttrykker hvordan vi kan forbedre situasjonen til barna i vår målgruppe. Foto: Sophie Preisch
SOS-barnebyers programpolicy uttrykker hvordan vi kan forbedre situasjonen til barna i vår målgruppe. Fokuset på barnets sunne utvikling står i sentrum, og vi mener at denne ivaretas best i et omsorgsfullt familiemiljø. Policyen understreker en programorientert tilnærming som setter barnets utvikling, behov og rettigheter i sentrum.

Vår målgruppe

 • Barn i fare for å miste sin foreldreomsorg.
 • Barn uten foreldreomsorg.

 Hva vi ønsker å oppnå

 • Barnets familie skal kunne gi ham/henne den nødvendige beskyttelse og omsorg for å forhindre at barnet mister sin foreldreomsorg.
 • Økt beskyttelse og hjelp til barn som har mistet sin foreldreomsorg, midlertidig eller permanent.
 • Barns utviklingsbehov ivaretas.
 • Effektivitet i vårt arbeid gjennom relevante, fleksible og kvalitative tiltak.
 • Effektivitet i vårt arbeid gjennom best mulig utnyttelse av tilgjengelige ressurser.
 • Større innvirkning på situasjonen til barn i vår målgruppe.

Hva vi gjør

 • Fokus på en tydelig målgruppe, nemlig barn i fare for å miste sin foreldreomsorg og barn uten foreldreomsorg.
 • Et integrert program som en plattform for å utvikle et sett av ulike løsninger tilpasset hvert enkelt barns situasjon.
 • Barnets beste ligger til grunn for alle avgjørelser og handlinger. Skreddersydde løsninger utvikles for å møte hvert enkelt barns situasjon, avhengig av tilgjengelige ressurser.
 • Bygger på eksisterende kapasitet og tiltak i lokalsamfunnet.
 • Styrker familiens, lokalsamfunnets og myndighetenes kapasitet til å hjelpe barn og familier.
 • Vi anerkjenner betydningen av barnets egen rolle, rollen til barnets familie, samfunnet, staten og andre tjenesteleverandører når det gjelder barnets utviklingsbehov og hans/hennes rettigheter.
 • Styrker familier for å forhindre at barn mister sin familieomsorg.
 • Tilbyr alternativ kvalitetsomsorg, hovedsakelig gjennom SOS-familier, for å sikre beskyttelse og hjelp til barn uten tilfredsstillende foreldreomsorg.
 • Forsvarer rettighetene til barn uten tilfredsstillende omsorg og de som står i fare for å miste denne. Ansvarliggjør myndighetene i sine forpliktelser overfor disse barna og jobber for å endre retningslinjer og praksis som undergraver barnas rettigheter.

Definisjoner

 • Barns utvikling refererer til barnets vekst, læring og utvikling fra fødsel til voksen alder. Utvikling på ulike områder: fysisk, følelsesmessig, intellektuelt, sosialt, kulturelt og religiøst.
 • Foreldreomsorg. Ansvaret for barnets oppdragelse og utvikling ligger først og fremst hos barnets omsorgsperson(er). Dette kan være biologiske foreldre, andre familiemedlemmer, SOS-foreldre eller andre som påtar seg denne rollen.
 • Omsorgsfullt familiemiljø. Her blir barnets fysiske og emosjonelle velvære ivaretatt. Barnets helhetlige utvikling fremmes og støttes, og barnet involveres i avgjørelser som angår sitt liv. Skaper en trygg base for framtiden.

Prinsipper

 1. Vårt fokus er på barns utvikling innenfor et omsorgsfullt familiemiljø.
 2. Sosiale støttenettverk for barn og deres familier styrkes.
 3. Barnets beste ligger til grunn for alle avgjørelser og handlinger.
 4. Barna involveres i å finne løsninger på de utfordringene de møter.